: قضا و شهادت
: حکم وضو و غسل و تیمم با ناخن مصنوعی که در حال حاضر قابل کندن می­‌باشد چیست؟ در چه صورتی می‌توان جبیره انجام داد؟
: وضو و غسل با ناخن مصنوعی کاشته شده
: امام خمینی (رحمة الله علیه), آیت الله اراکی (رحمة الله علیه), آیت الله بهجت (رحمة الله علیه), آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه), آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی), آیت الله خویی (رحمة الله علیه), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله شبیری (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی), آیت الله نوری همدانی (دام ظله العالی), آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی)
بايد ناخن مصنوعي را بردارد مگر وقت برای برداشتن تنگ باشد در این صورت می تواند جبیره انجام دهد.

تحريرالوسيله، 1424 ه.ق، ج1، ص 27، با استفاده از م12 توضيح المسائل، ص 42، با استفاده از شرط سیزدهم و ص 49 با استفاده از م 341(آخر مسأله)

بايد ناخن مصنوعي را بردارد مگر وقت برای برداشتن تنگ باشد در این صورت می توان جبیره انجام دهد.

توضیح المسائل، ص 53 و ص 62، با استفاده از م 339، پاراگراف آخر و با استفاده از شرط سیزدهم. العروة الوثقی، ج 1، ص 159، با استفاده از شرط سوّم

کاشت ناخن قبل از وقت نماز خلاف احتیاط است و در داخل وقت نماز ضایع نمودن امر واجب محسوب می شود.

باید ناخن مصنوعی را بردارد مگر وقت برای برداشتن تنگ باشد در این صورت می­تواند جبیره انجام دهد.

استفتائات، ج1، ص175، با استفاده از س610 وسیلةالنجاة، ص51، با استفاده از م9 توضیح¬المسائل، ص61، با استفاده از شرط سیزدهم و ص70، با استفاده از م345 (پاراگراف آخر)

آرایشی که مانع از رسیدن آب وضو و غسل به ظاهر بدن است باید وقت وضو و غسل برطرف شود. و الا نماز باطل است و ترک نماز گناه کبیره است. بنابراین باید از ناخن مصنوعی استفاده نکنند.


سؤال:

1. آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد و به دلیل عدم امکان یا ضرر یا مشقت زیاد، هنگام وضو یا غسل، ناخن مصنوعی را برنخواهد داشت، جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟

2. کسی که بدون ضرورت ناخن مصنوعی کاشته است، وظیفه اش نسبت به وضو یا غسل و نماز چیست؟

  پاسخ:

۱. در فرض سؤال کاشت ناخن جایز نیست.

2. اگر برداشتن ناخن مصنوعی ممکن باشد، وضو یا غسل با آن باطل است و در نتیجه نماز هم باطل است و چنانچه برداشتن آن تا پایان وقت نماز ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، باید علاوه بر وضو یا غسل جبیره ای، تیمم کند و بعد از برداشتن ناخن، بنا بر احتیاط واجب قضای نمازها را نیز بخواند.

کانال فقه و احکام رهبری 


بايد ناخن مصنوعي را بردارد مگر وقت برای برداشتن تنگ باشد در این صورت می تواند جبیره انجام دهد.

العروة الوثقي مع تعليقه،1421ه.ق، ج1، ص159، با استفاده از شرط سوّم. توضیح المسائل، ص 58، با استفاده از م 347، پاراگراف آخر و ص 50، با استفاده از شرط سیزدهم.

باسمه تعالی شأنه. باید کنده شود مگر اینکه کندن آن مستلزم حرج باشد که در این صورت باید بین وضوء و تیمّم جمع کند.


باسمه­ تعالي. باید برای اولین نماز، مانع را برطرف نماید و وضو یا غسل معمولی را به جا آورد و وضو یا غسل جبیره ای فقط در زمانی صحيح است که وقت تنگ شده باشد به گونه ای که اگر بخواهد مانع را برطرف کند، نمازش قضاء شود ولی با وضو یا غسل جبیره بتواند ولو یک رکعت از نماز را داخل وقت بخواند.

کاشتن ناخن مصنوعی اگر ضرورت نداشته باشد، جایز نیست، و در هر حال چنانچه کسی ناخن مصنوعی بکارد باید برطرف کند مگر وقت برای برداشتن تنگ باشد در این صورت می تواند جبیره انجام دهد و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید.

با استفاده از استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات 

استفتاء شفاهی از دفترچنانچه جدا کردن ناخن مصنوعی ممکن است وضوء جبیره باطل است ولی اگر عصیانا تاخیر انداخته تا وقت نماز ضیق شود در این صورت احتیاط این است که علاوه بر وضوء جبیره تیمم بدل از وضوء هم ضمیمه کرده و نمازش را بخواند گرچه احتیاط مستحب قضای نماز است.


اگر ناخن مصنوعی روی پوست دست یا ناخن چسبیده باشد باید بر طرف گردد مگر در تنگی وقت یا اینکه برداشتن ان مستلزم عسر وحرج باشد که در این صورت جبیره انجام دهد.
استفتاء شفاهی از دفتر معظم له

استفتاء شفاهی از دفتر معظم له/ استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

بسمه ­تعالي وله الحمد. اگر ناخن مصنوعی روی پوست دست یا ناخن چسبیده باشد باید برطرف گردد مگر در تنگی وقت یا اينکه برداشتن آن مستلزم عسر و حرج باشد که در این صورت جبیره انجام دهد.


باسمه تعالي. چنانچه به راحتي قابل جدا کردن باشد، و ضرر مهمي نداشته باشد، باید جدا کند و به صورت عادی وضو بگيرد. در غیر این صورت، به همان شکل يعني جبيره ای وضو مي گيرد، همچنين اگر وقت برای جدا کردن آن تنگ باشد.


در فرض سوال که برداشتن ناخن مصنوعی مشقت ندارد لازم است برای انجام وضو و غسل و تیمم آن را بردارد و به طور معمول وضو بگیرد و به صورت جبیره ای صحیح نیست. 

حتی اگر مشقت داشته باشد باید بردارد، مگر وقت برای برداشتن تنگ باشد در این صورت بنابر احتیاط واجب بین وضو و یا غسل جبیره­ای و تیمم جمع کند و بنابر احتیاط واجب بعد از برداشتن قضا نیز بنماید. البته چنین عملی (کاشتن ناخن مصنوعی) بدون ضرورت کار خلاف است چون حائل است و مانع رسیدن آب به بشره است.

التعلیقات علی کتاب العروةالوثقی، ص51، فی احکام¬الجبائر، م14 / استفتاء موجود در واحد پاسخ به سؤالات /استفتاء شفاهی از دفتر

قراردادن چیزی که مانع از رسیدن آب است به جاهایی که واجب است در غسل و وضو شسته شود جایز نیست.

باید بردارد حتی اگر مشقت داشته باشد مگر وقت برای برداشتن تنگ باشد در این صورت بنابر احتیاط واجب بین وضو یا غسل جبیره ­ای و تیمم جمع کند و بنابر احتیاط واجب بعد از برداشتن قضا نیز بنماید.


بااستفاده از استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالاتاستفتاء شفاهی از دفتر معظم له

نظرات

captcha