: فراموش کردن مورد نذر
: اگر مورد نذر را فراموش کنیم وظیفه چیست؟
: فراموش کردن مورد نذر
: آیت الله اراکی (رحمة الله علیه), آیت الله بهجت (رحمة الله علیه), آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه), آیت الله خویی (رحمة الله علیه), آیت الله سبحانی (دام ظله العالی), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله شبیری (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه), آیت الله گلپایگانی (رحمة الله علیه), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی), آیت الله نوری همدانی (دام ظله العالی), آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی)

اگر مردّد بين متباينين است احتياط كند (مردّد بين چند عمل است نمي داند نماز است يا روزه يا انفاق) و اگر شبهه غير محصوره است (يعني موارد متعددي را احتمال مي‌دهد، حکم مجهول المالک را دارد که بايد با حاکم شرع نسبت به جنس و قدر مصالحه کند.

استفتائات، ص158، س9


باید آن را در امور خير و نيك صرف كند يا اگر مشتبه در چند عمل عبادي باشد بايد امر عبادي را به جا آورد.

استفتائات، ج4، ص291، س5596


درصورتي كه مردد بين چند چيز باشد بايد احتياط شود و در صورتي كه اعطاء مال از دو جنس باشد به وسيله قرعه تعيين مي‌شود و در مورد يك جنس به مقدار اقلّ كافي است.(اگر متعلق نذر بين چند عمل تردّد دارد) اگر مي‌تواند جمع كند ميان همه آن ها، واجب است بر او همه آن ها، و اگر نتواند پس براوست منذور خود را به قرعه معين كند.
استفتائات، ص366، س1205

(اگر مردّد بين چند چیز باشد) احتیاط کند (و همه را انجام دهد) و در صورت عدم تمکّن یکی از موارد را انتخاب کند و اگر بعداً یادش آمد جبران کند. 

استفتائات، ج1، ص 168، س 535


اگر موارد احتمال محدود است همه را انجام دهید و الا یکی از احتمالات را انجام دهید کافی است.


در فرض سوال، اگر مورد نذر مردد بین اقل و اکثر باشد، انجام حداقل کافی است در غیر این صورت باید هر آنچه احتمال عقلایی می­رود که متعلق نذر بوده بجا آورده شود، مگر مقداری که منجر به حرج گردد.


اگر شک او در میان دو یا سه چیز باشد اگر امکان دارد احتیاط کند و به هر دو یا هر سه عمل کند و اگر متعلق نذر او یک چیز است ولی در مقدار آن شک دارد می‌تواند به مقدار اقلّ اکتفا کند.

پاسخ کوتاه به 300 پرسش، ص52، س191، با استفاده از دفتر دوم

جامع الاحکام، ج1، ص 226، با استفاده از س 770اگر (مورد نذر) مردّد بين دو چيز متباين باشد، مثلاً نذر كرده صدقه بدهد يا روضه بخواند بنابراحتياط، هر دو كار را انجام دهد.
استفتائات موجود در اداره پاسخ به سؤالات

اگر اصلاً (مورد نذر) را نمي داند، ولي در محل زندگي او مردم معمولاً چيز خاصّي را نذر مي‌كنند يعني متعارف وجود دارد، همان كار متعارف را انجام دهد و اگر چنين چيزي وجود ندارد، چون قدرت عمل به نذر را ندارد نذر او ساقط است و وظيفه اي ندارد، بلي اگر بعداً يادش آمد به نذر عمل كند و اگر متعلق نذر مردّد بین اقل و اکثر باشد به اقلّ عمل کند.
جامع المسائل، ج2، ص421، س1188

اگر شك كند مورد نذر مثلاً نماز بوده يا روزه بايد هر دو را بجا آورد.
مجمع المسائل، ج2، ص326، با استفاده از س925

در صورتي كه شك او در ميان دو سه چيز باشد اگر امكان دارد به همه عمل كند و اگر به كلي نامعلوم است كار خيري به اندازه نذر خود انجام دهد.


در فرض سؤال اگر اصلا نمی­داند ولی در محلّ زندگی او مردم معمولاً چیز خاصی را نذر می­کنند یعنی متعارف وجود دارد همان کار متعارف را انجام دهد و اگر چنین چیزی وجود ندارد چون قدرت عمل به نذر را ندارد نذر از او ساقط است و وظیفه­ ای ندارد بلی اگر بعداً یادش آمد به نذر خود عمل نماید.


) اگر علم اجمالی دارد که مورد نذر مالی بوده یا عبادی هر دو را عمل کند، هم صدقه دهد و هم دو رکعت نماز بخواند.

2) اگر علم اجمالی دارد که مورد نذر مالی است ولی نمی‌داند چه مقدار است به فقیر صدقه دهد.

3) اگر مورد نذر به کلی نامعلوم است؛ ولی می داند کار خیری بوده، به فقیر صدقه دهد کافی است.

استفتاء شفاهی از دفتر معظم لهنظرات

captcha