:
:  آیا ترتیب در قضای نمازهای یومیه، در موارد ذیل لازم است؟ الف) بین ظهرین و عشائین ب) بین نمازهای قضا شده یک روز یا چند روز
: ترتیب در خواندن نمازهای قضاء
: امام خمینی (رحمة الله علیه), آیت الله اراکی (رحمة الله علیه), آیت الله بهجت (رحمة الله علیه), آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه), آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی), آیت الله خویی (رحمة الله علیه), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله شبیری (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه), آیت الله گلپایگانی (رحمة الله علیه), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی), آیت الله نوری همدانی (دام ظله العالی), آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی)
الف) ترتيب لازم است.
ب) ترتيب لازم نيست. چه ترتيب نمازهاي قضا شده را بداند چه نداند.
تحريرالوسيله، ج1، ص225، م8
 العروةالوثقي، ج1، ص577، م16

الف) ترتيب لازم است. ب) اگر ترتيب نمازهاي قضا شده را بداند ترتيب لازم است و اگر ترتيب را نداند، در صورتي كه خواندن نمازهاي قضا شده به ترتيب براي او مشقت زياد نداشته باشد، ترتيب لازم است.

المسائل الواضحه، ج1، ص240، م1368 العروةالوثقي،‌1380، ج1، ص577، م16

الف) ترتيب لازم است. ب) اگر ترتيب نمازهاي قضا شده را بداند بنا بر اظهر و احوط ترتيب لازم است؛ امّا اگر نداند و گمان هم ندارد بنا بر اقوا ترتيب لازم نيست.

توضيح المسائل، 1384، ص220،م1119 وسيلةالنجاة، 1381، ص256، بااستفاده از م 905 (8)

الف) ترتيب لازم است.

ب) ترتيب لازم نيست. چه ترتيب نمازهاي قضا شده را بداند چه نداند.

توضيح المسائل، 1383، ص211، م1384

منهاج الصالحين، ج1، ص205، م724

الف) ترتيب لازم است.

ب ) ترتيب لازم نيست.

اجوبة الاستفتائات، ص106، بااستفاده از س530، 531،532

با استفاده از استفتاء كتبی موجود در واحد پاسخ به سؤالات

الف) ترتيب لازم است. ب) ترتيب لازم نيست. چه ترتيب نمازهاي قضا شده را بداند چه نداند.

العروة الوثقي مع تعلیقه، ج1، ص551، م16 منهاج الصالحين، ج1، ص201، م724

الف) ترتيب لازم است. ب) ترتيب لازم نيست. چه ترتيب نمازهاي قضا شده را بداند، چه نداند.

العروة الوثقي، ج2، ص223، م16 منهاج الصالحين،1426ه.ق، ج1، ص246، م724

الف) ترتيب لازم است. ب) ترتيب لازم نيست.

توضيح المسائل، 1390، ص291،‌ م1384

الف) ترتيب لازم است. ب) ترتيب لازم نيست. چه ترتيب نمازهاي قضا شده را بداند چه نداند

هدايةالعباد، 1416ه ق، ج1، ص169،‌ م979 جامع الاحكام، 1418ه ق، ج1،ص84، س283

الف) ترتيب لازم است. ب) اگر ترتيب نمازهاي قضا شده را بداند بنا بر احتياط واجب ترتيب لازم است و اگر ترتيب نمازهاي قضا شده را نداند، ترتيب لازم نيست.

العروة الوثقي مع تعليقات، ج1، ص554، م16 توضيح المسائل، ص230، م1393و 1395

الف) ترتيب لازم است. ب) ترتيب لازم نيست. چه ترتيب نمازهاي قضا شده را بداند چه نداند

هدايةالعباد،1413ه. ق، ج1، ص199، م979، العروة الوثقي،1380، ج1، ص577، م16

الف) ترتيب لازم است. ب) ترتيب لازم نيست.

توضيح المسائل،1383، ص226،‌ م1198 العروة الوثقي مع تعليقات،1380، ج1، ص223، ص224، م16

الف) ترتيب لازم است. ب ) ترتيب لازم نيست.

توضيح المسائل، 1384، ص273، م1375 التعليقات علی کتاب العروة الوثقي، ص149، م16

الف) ترتيب لازم است. ب) ترتيب لازم نيست. چه ترتيب نمازهاي قضا شده را بداند چه نداند

توضيح المسائل، 1425ه.ق، ص452، م1383 منهاج الصالحين، ج2، ص224، م724

نظرات

captcha