: گرفتن روزه مستحبی با داشتن روزه واجب
: آیا می توان با داشتن روزة واجب، در موارد ذیل، روزة مستحبی گرفت؟ الف) در صورت داشتن قضای روزة رمضان ب) در صورت داشتن روزة استیجاری ج) در صورت داشتن روزة نذر، کفاره و مانند آن
: گرفتن روزه مستحبی با داشتن روزه واجب
: امام خمینی (رحمة الله علیه), آیت الله اراکی (رحمة الله علیه), آیت الله بهجت (رحمة الله علیه), آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه), آیت الله جوادی آملی (دام ظله العالی), آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی), آیت الله خویی (رحمة الله علیه), آیت الله سبحانی (دام ظله العالی), آیت الله سیستانی (دام ظله العالی), آیت الله شبیری (دام ظله العالی), آیت الله صافی (دام ظله العالی), آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه), آیت الله گلپایگانی (رحمة الله علیه), آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی), آیت الله نوری همدانی (دام ظله العالی), آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی)

الف) نمي تواند.

ب) مي تواند.

ج) نمي تواند.

تحريرالوسيله، 1408 ه.ق، ج1، ص294، م2

توضيح المسائل،1385، ص224، م1563

الف) نمي‌تواند.

ب) مي‌تواند.

ج) نمي‌تواند.المسائل الواضحه، 1372، ج1، ص275، م1599

توضيح المسائل، 1372، ص285، م1599

الف) نمي‌تواند.

ب) مي‌تواند.

ج) نمي‌تواند.توضيح المسائل، 1384، ص252، م1276

وسيلة النجاة، 1381، ج1، ص318، م1149

الف) نمي‌تواند.

ب) مي‌تواند.

ج) نمي‌تواند.توضيح المسائل، ص235، م1572

منهاج الصالحين، ج1، ص280، م1035


الف و ج) نمی‌تواند مگراین که نتواند روزه‌ی واجب بگیرد مانند مسافر که در مدینه می‌تواند برای برآورده شدن حاجت سه روز روزه‌ی مستحب بگیرد.

ب) بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند.

توضیح المسائل، ص383، م 1762 و 1765


الف) نمی‌تواند.

ب) ــــــــ

الف) بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند.

رساله نماز و روزه، ص91، م 795


الف) نمي‌تواند.

ب) مي‌تواند.

ج) نمي‌تواند.العروة‌الوثقي مع تعلیقه، ج2، ص43و44، م3 و4

توضيح المسائل، ص264، م1572


الف) بنابر احتیاط (واجب) نمی‌تواند.

ب) می‌تواند.

ج) نمی‌تواند.

توضیح المسائل، ص312، م 1243

استفتائات، ج3، ص497، س1524


الف) نمي تواند.

ب) اشكال ندارد.

ج) جايز است.

منهاج الصالحين، 1430 ه.ق، ج1، ص311، م1035

توضيح المسائل جامع، ج1، ص 585 و 586، م2117، 2118و2119

الف) نمي تواند.

ب) مي تواند. (البته در صورت ضيق وقت، گنهكار است)

ج)مي تواند.

توضيح المسائل، ص319، م1572

الف) نمي تواند.

ب) اشكال ندارد.

ج) بنا بر احتياط واجب نمي تواند.


هدايةالعباد، ج1، ص229، م1355

الف) نمي‌تواند.

ب) اشكال ندارد.

ج) بنابر احتياط واجب نمي‌تواند.


توضيح المسائل، ص264، م1625 

ع التعليقات ، ج2، ص 46، م 3 (2504)


الف) نمي تواند.

ب) اشكال ندارد.

ج) نمي تواند.

توضيح المسائل، ص269، م1572

هدایة العباد، ج2، ص269، م1356


الف) نمي تواند.

ب)مي تواند

ج) نمي تواند.

توضيح المسائل، ص251، م1327 و 1328


الف) نمي تواند.

ب) اشكال ندارد.

ج ) نمي تواند

توضيح المسائل، 1389، ص307، م1560،

منتخب المسائل، 1420 ه.ق، ص180، م470

الف) نمي‌تواند.

ب) اشكال ندارد.

ج) بنابر احتياط واجب نمي‌تواند.


توضيح المسائل، 1383، ص277، م1571

منهاج الصالحين، 1385، ج2، ص307، م1035

نظرات

captcha